Wat is HYDROMEDAH?

Logo van het HYDROMEDAH instrumentarium van
        HDSRHYDROMEDAH is een cluster van diverse gebiedsspecifieke modellen, waarbij de essentie wordt gevormd door een SIMGRO7-model (met MODFLOW als grondwatermodule), waarmee dynamisch in ruimte en tijd kan worden gerekend aan oppervlaktewater, bodemvocht, plant-atmosfeer relaties en het lokale en regionale grondwater, en ook de interacties tussen deze deelsystemen. De modelschematisaties zijn op verschillende ruimtelijke resoluties aangemaakt: 25x25m, 100x100m, en 250x250m.

Ze kunnen op dag- en indien gewenst ook op uurbasis worden doorgerekend. HYDROMEDAH is nadrukkelijk GEEN grondwatermodel-instrumentarium, maar een integraal hydrologisch modelinstrumentarium, waarin vooral de waterbalans en al zijn termen centraal staan. Zoals dat hoort binnen de hydrologie.

HYDROMEDAH Bestanddelen

HYDROMEDAH bestaat uit:

 1. Diverse gebiedsgerichte SIMGRO7 en SOBEK-1D Flow modellen;
 2. Een waterhuishoudkundige, hydrologische, bodemkundige en hydrogeologische database (de basisdata), waarmee een groot deel van de modelparametrisatie is aangemaakt. Een groot deel van deze basisdata is te vinden op HYDROMEDAH.nl;
 3. Tools voor de opslag van modeloutput, alsmede de omvorming van modeloutput naar informatie in de vorm van grafieken, tabellen en kaartbeelden.

Uitvoermogelijkheden HYDROMEDAH

HYDROMEDAH is in staat om de volgende uitvoer te genereren in de vorm van 25x25m kaartbeelden, waarbij de gebruiker zelf de tijdsaggregatie kan definieren:

 1. Grondwatertrappen, Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG), Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) en Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand (GVG);
 2. (Langjarig gemiddelde) kwelflux naar het topsysteem;
 3. Het afvoerverloop per watergang of peilgebied op uur- en dagbasis;
 4. Drooglegging (per peilgebied);
 5. Waterbalans termen per peilgebied en per rekencel;
 6. Gemiddelde drainage- of infiltratieflux per streng van de watergang;
 7. Gemiddeld aandeel inlaatwater (per peilgebied);
 8. Mate van droogval (per peilgebied);
 9. Actuele verdamping;
 10. Grondwater stroombaanberekeningen en intrekgebieden van grondwateronttrekkingen;
 11. En vanaf de tweede helft van 2011: de standaard SOBEK-1D Flow uitvoer.