Kaart van Nederland
      met gegevens over het verdampingstekort

Kaart van eLEAF.

SAT-WATER

Inleiding

De afgelopen jaren komt er steeds meer aandacht voor de inzet van remote sensing gebaseerde technieken om inzicht te krijgen in het functioneren van de waterhuishouding. Waterschappen hebben slechts een beperkt deel van dit potentieel benut om werkzaamheden doelmatiger te maken. Het bepalen van landgebruik, maaiveld en sinds enkele jaren ook neerslaghoeveelheden op basis van remote sensing methoden is inmiddels gangbare praktijk. Maar op dit vlak valt nog veel uit te breiden en te verbeteren. Deze overtuiging heeft ertoe geleid dat er sinds het voorjaar van 2011 een samenwerkingsverband van waterschappen genaamd SAT-WATER is, dat gezamenlijk satelliet gebaseerde informatie over verdamping, bodemvocht en gewasgroei inkoopt t.b.v. het strategische, tactische en operationele peil- & waterbeheer en daarvan hydrologische informatieproducten afleidt. Dit consortium bestaat thans uit 13 waterschappen. Aan het organiseren van structurele samenwerking met andere partijen en de overigens waterschappen wordt gewerkt.

SAT-WATER streeft de volgende doelen na:

 1. Draagvlak opbouwen door samen nieuwe methoden en instrumenten te ontwikkelen;
 2. Schaalvoordelen benutten en bureaucratische lasten verminderen door gezamenlijke data-inkoop;
 3. Meer bereiken in minder tijd door een bundeling van kennis, netwerk, vraagstelling en middelen;
 4. Efficiënte marktstimulering door het bieden van één aanspreekpunt voor marktpartijen;
 5. Het bereiken van een grotere doelgroep, intern (b.v. peilbeheerders en -regelaars) en extern (b.v. ketenpartners zoals de terrein beherende instanties);
 6. Lastenverlichting voor de burger door bestaande taken op termijn als consortia van partijen uit te gaan voeren middels een goedkopere en kwalitatief hoogstaandere wijze (namelijk gebruikmakende van satelliet gebaseerde hydrologische data);
 7. Anticiperen op de ontwikkeling naar precisielandbouw door via web gebaseerde services informatie te distribueren naar agrariërs. Daarmee kunnen oogstopbrengsten worden geoptimaliseerd en de concurrentiepositie van de Nederlandse agrarische sector versterkt;

Het SAT-WATER Consortium heeft tussen 1 april 2011 en eind 2013 dagelijks remote sensing gebaseerde data van actuele verdamping en het verdampingstekort ingekocht. Sinds 2014 levert het consortium HKV en ITC aan het SAT-WATER consortium dagelijks landsdekkende beelden van de actuele verdamping en het verdampingstekort per 8x8m en per 250x250m. Partijen die geïnteresseerd zijn in deze data kunnen contact opnemen met onderstaande contactpersonen.

Contact

Via deze website willen we geïnteresseerden op de hoogte houden van de diverse ontwikkelingen. Voor directe vragen kan ook per mail contact worden opgenomen met Arjan Peters () of Joost Heijkers ().

Relevante links