Kaart van Nederland
      met gegevens over het verdampingstekort

Kaart van eLEAF.

SAT-WATER

Deelprojecten

SAT-Water streeft naar ‘het verkennen en, waar dit meerwaarde biedt, implementeren, van remote sensing toepassingen in het waterbeheer’. SAT-Water clustert haar activiteiten rondom de volgende vier onderwerpen:

 1. datageneratie;
 2. datavalidatie;
 3. van data naar informatie;
 4. van informatie naar toepassing.

Op dit moment werken wij aan de uitwerking van een programma voor de komende jaren. Op 24 januari 2013 beleggen we een bijeenkomst met waterbeheerders (zie hier voor meer informatie) om hiervoor de prioriteiten te bepalen.

Datageneratie

SAT-Water is in 2011 opgericht toen gezamenlijk remote sensing data van Waterwatch, nu eLeaf werd ingekocht. Het betreft de datacomponenten

Na een proefperiode van een jaar is in 2012 Actuele verdamping en verdampingstekort ingekocht, met een dagelijkse frequentie en een detailniveau van 250mx250m. Momenteel is SAT-Water in voorbereiding van een langjarige datalevering van deze componenten volgens een Europese aanbestedingsprocedure.

Datavalidatie

Weten ‘hoe goed’ de data is, is van wezenlijk belang voor het draagvlak voor remote sensing toepassingen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een “Validatiestudie Actuele verdamping”, waarin de ingekochte eLeaf data (remote sensing) wordt geconfronteerd met data uit (eddy correlatie) meetcampagnes van het KNMI en modelresultaten uit het landelijke NHI model en enkele regionale modellen.

Van data naar informatie

De potentie van remote sensing dat is zeer groot. Je krijgt inzicht in parameters die tot nu toe onbemeten zijn, vlakdekkend, met een dagelijkse frequentie. Gebleken is echter dat de gegenereerde remote sensing data onvoldoende inzicht geeft om van meerwaarde te zijn voor de diverse processen binnen het waterschap, in het bijzonder peilbeheer. Daarom zijn we aan het kijken hoe we met behulp van aanvullende informatie uit modellen en metingen de data kunnen omzetten naar relevante informatie.

 1. Begin 2013 wordt en methodiek opgeleverd voor een Watervoorraadmodule. Deze module maakt inzichtelijk hoeveel bergend vermogen er nog in de bodem zit bij een naderende bui.
 2. We verkennen of het mogelijk is om de Verdampingstekortinformatie te filteren voor diverse landgebruiken, met name gras. Zo ontstaat een zuiverder ruimtelijk verspreid beeld van de watervraag in een gebied, waarop het peilbeheer en wateraanvoer ingesteld kunnen worden.
 3. Een afstudeerder is bezig een methodiek te ontwikkelen om 1) ‘te nat/te droog’- kaarten te maken, bijvoorbeeld ten behoeve van GGOR projecten en 2) draagkracht van de bodem (kan een boer het land op ja of nee) inzichtelijk te maken.
 4. Provincie Noord-Brabant is aan het verkennen of met behulp van RS techniek het beleidsmeetnet verdroging (van natuurgebieden) verbeterd kan worden.
 5. Drinkwaterbedrijven zijn bezig te verkennen of RS technieken ingezet kunnen worden als droogte-indicator, voor een betere onderbouwing van de droogteschade als gevolg van drinkwateronttrekkingen.
 6. In opdracht van Aa en Maas heeft Ecoflight de mogelijkheden verkend voor toepassingen van multispectrale luchtfotografie (met nabij infrarood licht kun je vegetatiestress detecteren) voor een breed palet aan waterschapstaken.

Van data naar toepassing

Uiteindelijk moeten de eerste drie stappen leiden tot toepassing in de praktijk. Daar moet de remote sensing techniek zijn meerwaarde bewijzen. De volgende initiatieven spelen op dit vlak:

 1. Bij Aa en Maas wordt onder de noemer ‘Peilbeheer 3.0’ invulling gegeven aan informatiegestuurd peilbeheer. Remote sensing levert daarbij informatie over de watervraag en op termijn wellicht bodemvocht, in aanvulling op meer conventionele informatie over neerslagradar, oppervlaktewaterpeilen en grondwaterstanden. Gewerkt wordt aan ontsluiting van relevante informatie op gebiedsniveau op een smartphone en tablet.
 2. ZLTO is bezig met beregenen op maat met behulp van www.mijnakker.nl.